• ۰۹۳۷۱۵۶۶۷۱۹-۰۹۱۲۵۵۹۵۸۱۴
  • info@tavantajhiz.com

افراد معلول در سرسار جهان بین افراد سالم در حال زندگی کردن هستند و وظیفه و تکلیف هر جامعه متمدن ت

تخت تراکشن دستگاهی است که برای کاهش فشار روی ریشه های عصبی ناحیه کمر و گردن و در نتیجه کاهش دردها

شولدرویل یا چرخ شانه  یک  دوچرخه ثابت و وسایل کمکی راه رفتن

کامپرشن تراپی نوعی روش درمانی در فیزیوتراپی است که طی آن هوا توسط دستگاهی به داخل بالشتک هایی که

صندلی کوادریسپس جهت تقویت عضلات قدامی زانو ( کوادر ) طراحی